Kennismigrant

Verblijf als kennismigrant biedt toelating als werknemer een zeer goede mogelijkheid om een werknemer tot Nederland toegelaten te krijgen. Om als kennismigrant te kunnen worden aangemerkt moet aan een looncriterium worden voldaan waarbij gekeken wordt naar het bruto maandsalaris.Voor de kennismigrant geldt dat de uitbetaling van het salaris giraal overgemaakt dient te worden naar een bankrekening op naam van de werknemer. Onkostenvergoedingen tellen niet mee voor de hoogte van het maandsalaris, tenzij zij gegarandeerd en structureel zijn. Let erop dat loon in natura niet meetelt voor de inkomensnorm. Een eindejaarsuitkering wordt wél betrokken bij de berekening van de hoogte van het inkomen. Hier vindt u de normbedragen:

Normbedragen Kennismigrant


Als algemene voorwaarde geldt dat het geboden salaris marktconform dient te zijn. In de praktijk betekent dit dat de IND toetst of de hoogte van het salaris overeenkomt met het salaris van anderen die soortgelijke functies vervullen. Indien het geboden salaris te hoog of te laag is, dan kan de verblijfsvergunning worden afgewezen. Promovendi, ongeacht hun leeftijd, in dienst van onderwijs- of onderzoeksinstellingen, en universitaire docenten en postdoctoralen onder de dertig jaar, kunnen als kennismigrant aangemerkt worden. Voor deze groep geldt geen looncriterium.De verblijfsvergunning als kennismigrant wordt in beginsel afgegeven voor de duur van het arbeidscontract. Dit kan ook een periode zijn van drie maanden of minder. Aan personen die voldoen aan het looncriterium dan wel aan de kwalificatie van promovendus of van universitair docent dan wel postdoctoraal onderzoeker jonger dan dertig jaar, kan alleen verblijf als kennismigrant worden verleend indien de werkgever is toegelaten tot de kennismigrantenregeling als erkend referent.

Toelating als erkend referent voor een kennismigrant

Het bedrijf dient voldoende solvabel te zijn om het salaris van de kennismigrant te betalen, wil het toegelaten worden tot de kennismigrantenregeling. Voorts wordt gekeken of het bedrijf een historie heeft van goed betalingsgedrag bij de Belastingdienst. Tot slot wordt er bekeken of het bedrijf in het verleden WAV-boetes opgelegd heeft gekregen omdat het vreemdelingen die niet mogen werken tóch in dienst heeft genomen. Nieuwe bedrijven zonder fiscaal verleden kunnen alleen tot de kennismigrantenregeling worden toegelaten indien met een ondernemingsplan kan worden aangetoond dat de continuïteit van het bedrijf voldoende is gewaarborgd. Dit ondernemingsplan zal door de IND ter beoordeling worden voorgelegd aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (een onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken).De kosten voor het bedrijf om te kunnen worden ingeschreven bij de kennismigrantenregeling zijn hoog. Met de betaling van deze legeskosten is echter toelating tot de kennismigrantenregeling nog niet verzekerd. Dit is slechts een tarief voor het in behandeling nemen van de aanvraag. Het is daarom aan te bevelen om goed te controleren of aan alle voorwaarden is voldaan alvorens de aanvraag in te dienen.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor juridisch advies.