Arbeid in loondienst

Een werkgever die personen van buiten de EU voor arbeid in loondienst naar Nederland wil halen,  anders dan als kennismigrant, kan de zogeheten ‘gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid’ (GVVA / arbeid in loondienst) aanvragen.

De werkgever vraagt voor de werknemer bij de IND de verblijfsvergunning op grond van arbeid aan. In reactie op deze aanvraag zal de IND advies inwinnen bij het UWV. Alleen bij een positief advies zal de IND de aanvraag om de GVVA (arbeid in loondienst) inwilligen.

Het UWV past bij zijn advisering de zogeheten arbeidsmarkttoets toe. Dit houdt in dat het UWV beoordeelt of de werkgever zich voldoende heeft ingespannen om op de lokale arbeidsmarkt geschikt personeel te vinden. Als hieraan wordt voldaan, maar in Nederland sprake is van aanwezig prioriteitgenietend aanbod, dan zal het UWV alsnog negatief adviseren. Met andere woorden, indien er op de Nederlandse arbeidsmarkt voor de functie geschikte werkzoekenden zijn, zal de aanvraag alsnog worden afgewezen.

Een aantal categorieën werknemers is onder voorwaarden uitgezonderd van de arbeidsmarkttoets:

  • Personeel dat wordt overgebracht met het oog op monteren en repareren van door buitenlandse bedrijven geleverde apparatuur;
  • Topsporters die deelnemen aan de hoogste competitieafdeling van de desbetreffende tak van sport;
  • Geestelijke bedienaren en voorgangers;
  • Docenten in het internationaal onderwijs;
  • Musici en artiesten;
  • Arbeid van bijkomende aard van studenten die hier een verblijfsvergunning als student hebben;
  • Sleutelpersoneel van non-profit organisaties;
  • Intra corporate transferees (sleutelpersoneel, trainees, specialisten);
  • Personeel dat wordt overgebracht met het oog op inspectie en opleiding in verband met levering van goederen aan een buitenlandse onderneming;
  • Personeel dat wordt overgebracht ten behoeve van het starten, wijzigen of uitbreiden van bedrijfsactiviteiten van kleinere bedrijven.

Sinds 1 oktober 2014 heeft het UWV met de Aziatische horeca een convenant afgesloten dat het mogelijk maakt om koks voor Aziatische restaurants (Aziatische koks) een verblijfsvergunning voor arbeid in loondienst (GVVA) te verkrijgen zonder arbeidsmartkttoets. Deze uitzondering is geldig tot 1 oktober 2016. Verder moet de werkgever zich inspannen om op de lokale arbeidsmarkt een kok op te leiden.

Tewerkstellingsvergunning / TWV

Een tewerkstellingsvergunning /TWV moet worden aangevraagd voor personen die hier al op zijn op grond van een verblijfsvergunning die hun geen onbeperkte toegang geeft tot de arbeidsmarkt. Voor personen die al rechtmatig in Nederland verblijven en hun verblijfsvergunning willen wijzigen naar arbeid in loondienst, of aan personen die al een verblijfsvergunning voor arbeid in loondienst hebben maar van werkgever willen veranderen moet een tewerkstellingsvergunning / TWV worden aangevraagd. Het UWV zal in deze gevallen de eerder genoemde arbeidsmarkttoets toepassen, waarbij er gekeken wordt naar aanwezige prioriteitgenietend aanbod.

Ook voor studenten die voor 10 uur per week willen werken moet een TWV worden aangevraagd. Echter voor deze groep geldt niet dat het zogeheten arbeidsmarkttoets.

Iemand die verblijf heeft als familie- of gezinslid is in bepaalde gevallen vrij op de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld het familie- of gezinslid van een Nederlander. Dit betekent niet dat de vreemdeling hierdoor definitief vrij is op de arbeidsmarkt. Dat is pas het geval wanneer de vreemdeling vijf jaar onafgebroken heeft beschikt over een voor arbeid geldige verblijfsvergunning. Als het verblijf als familie- of gezinslid is beëindigd en de vreemdeling daarna een aanvraag voor wijziging van het verblijfsdoel naar ‘arbeid in loondienst’ indient, dan kan hij een verblijfsvergunning voor arbeid in loondienst verkrijgen. 

Neem vrijblijvend contact op

Neem vrijblijvend contact met ons op voor juridisch advies.