Ongewenstverklaring

Op dit moment geeft de Nederlandse wet alleen nog de mogelijkheid om een persoon afkomstig uit de Europese Unie tot ongewenst vreemdeling te verklaren. Een ongewenstverklaring kan worden opgelegd als er sprake is van een actuele, werkelijke en ernstige bedreiging van de openbare orde. Een vreemdeling die strafrechtelijk wordt veroordeeld kan derhalve onder bepaalde omstandigheden zijn verblijfsvergunning verliezen en ongewenst verklaard worden.

Of een vreemdeling ongewenst verklaard kan worden hangt af van de totale duur van zijn strafrechtelijke veroordelingen afgezet tegen de lengte van zijn verblijf in Nederland. Hoe langer de vreemdeling (rechtmatig) in Nederland verblijft, hoe zwaarder de veroordelingen moeten zijn wil de IND de vreemdeling ongewenst kunnen verklaren. Daarnaast spelen persoonlijke omstandigheden een rol. De IND maakt altijd een afweging tussen de belangen van de staat (openbare orde) en de individuele belangen van de vreemdeling.

Het recht van de vreemdeling op familie- / gezinsleven en privéleven dat is opgenomen in artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens kan reden zijn voor de IND om af te zien van de ongewenstverklaring. Als de vreemdeling familie in Nederland heeft (of elders in de Europese Unie) dan moet hij dit zo spoedig mogelijk naar voren brengen.

De ongewenstverklaring is te vergelijken met het inreisverbod. Sommige vreemdelingen kunnen echter geen inreisverbod opgelegd krijgen. Het gaat dan vooral om burgers van de Europese Unie (EU). Deze vreemdelingen kunnen wel ongewenst verklaard worden.

Gevolgen ongewenstverklaring

De vreemdeling die ongewenst verklaard is moet Nederland onmiddellijk verlaten. Wordt de vreemdeling toch in Nederland aangetroffen dan is hij strafbaar. Bovendien kan hij in dat geval in vreemdelingenbewaring worden gesteld ter voorbereiding op gedwongen uitzetting uit Nederland.

Opheffing ongewenstverklaring

Na verloop van tijd kan de vreemdeling een verzoek tot opheffing van de ongewenstverklaring indienen. De vreemdeling moet dan aantonen dat hij daadwerkelijk buiten Nederland heeft verbleven. Hoe lang de vreemdeling buiten Nederland moet hebben verbleven is afhankelijk van het soort misdrijven dat hij gepleegd heeft. De vreemdeling mag bovendien geen nieuwe misdrijven hebben gepleegd.

Tijdelijke opheffing ongewenstverklaring

Soms kan de ongewenstverklaring tijdelijk worden opgeheven:

–        bij zwaarwegende familieomstandigheden;

–        als de vreemdeling naar Nederland moet komen voor een getuigenis in een rechtszaak;

–        als de vreemdeling naar Nederland moet komen voor een eigen rechtszaak.

Neem vrijblijvend contact op

Wij hebben veel ervaring in het procederen tegen de ongewenstverklaring en in de aanvraag tot opheffing van de ongewenstverklaring. Wij staan u graag te woord.