Arbeid als zelfstandige

Arbeid als zelfstandige is mogelijk in Nederland indien u een verblijfsvergunning heeft met dit verblijfsdoel. Het verkrijgen van de verblijfsvergunning met als verblijfsdoel arbeid als zelfstandige is mogelijk indien u aan een aantal voorwaarden voldoet. Bij toelating voor arbeid als zelfstandige geldt het uitgangspunt dat een wezenlijk Nederlands belang moet zijn gediend.

Hierbij kan gedacht worden aan de ondernemer die naar Nederland komt om een innovatief bedrijf op te zetten of om een specifiek beroep uit te oefenen.
 
Voor beantwoording van de vraag of met de aanwezigheid van de zelfstandig ondernemer een wezenlijk Nederlands belang is gediend, zal in veel gevallen het oordeel van verschillende ministeries van belang zijn.

Indien het gaat om het zelfstandig uitoefenen van een beroep of ondernemersactiviteit zal advies worden gevraagd bij de Rijksdienst voor ondernemend Nederland. Er wordt een puntensysteem gehanteerd dat de basis vormt voor de beoordeling of sprake is van een wezenlijk Nederlands belang. Punten worden gegeven voor drie onderdelen:

  1. Persoonlijke achtergrond van de ondernemer: genoten opleiding(en),  de economische positie en activiteiten tot nu toe, en de ervaring met Nederland en de Nederlandse economie.
  2. De onderbouwing van ideeën en plannen in het ondernemingsplan: organisatievorm, productie/dienst, marktpotentie en financieringsplan.
  3. De met de economische activiteit te leveren bijdrage aan ons land in de vorm van innovatie (in product, proces, markt en activiteit), arbeidscreatie en investeringen.

Om in aanmerking te komen voor een verblijfsvergunning voor arbeid als zelfstandige moet de zelfstandig ondernemer voor ieder onderdeel ten minste 30 punten behalen, dus in totaal minstens 90 punten. Per onderdeel kunnen maximaal 100 punten worden behaald.

De laatste jaren bestaat vanuit de Nederlandse overheid toenemende aandacht voor hooggekwalificeerde kleine startende ondernemers. Het gaat hierbij om bedrijven zonder personeel met geringe initiële investeringen. Deze verblijfsaanvragen hadden weinig kans van slagen omdat er weinig tot geen punten worden behaald in de derde categorie. Om deze groep tegemoet te komen heeft de IND bepaald dat als over de eerste twee categorieën ieder 45 punten behaald worden, er niet meer gekeken zal worden naar de derde categorie.

Is de aanvrager een artiest (kunstenaar, muzikant) dan zal door de IND advies bij de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen worden gevraagd of met de toelating van de vreemdeling een Nederlands cultureel belang is gediend. In geval van een sportleraar zal advies van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport worden gevraagd.

Voor Turkse onderdanen geldt het puntensysteem niet. De Raad van State heeft namelijk het puntensysteem, en dan met name op de kennis- en innovatieonderdelen, in strijd bevonden met de standstill-bepaling van de Turkse Associatieovereenkomst. Dit houdt in dat de IND het puntensysteem niet als toetsingskader mag gebruiken voor Turkse onderdanen, die in Nederland willen werken als zelfstandig ondernemer.

Een Turks zelfstandig ondernemer zal dus op andere wijze moeten aantonen dat hij met zijn bedrijf een positieve bijdrage levert aan de Nederlandse economie, het zogenaamde wezenlijk Nederlands belang.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor juridisch advies.