Intrekking verblijfsvergunning

Intrekking verblijfsvergunning

De dreigende intrekking van een verblijfsvergunning is een probleem waarmee vreemdelingen zich in toenemende mate  geconfronteerd zien. Onder omstandigheden kan de IND namelijk besluiten een reeds verleende verblijfsvergunning in te trekken.

Informatie achtergehouden

Bij verblijfsvergunningen die op grond van gezinshereniging zijn verleend komt het regelmatig voor dat de IND de verblijfsvergunning probeert in te trekken omdat de IND meent dat personen haar verkeerd hebben geïnformeerd over het inkomen, of dat de IND meent dat relevante informatie over de wijziging van de inkomenspositie van een van de gezinsleden is achtergehouden.

Niet meer voldoen aan inkomenseis

Sinds juni 2013 is de MoMi (wet moderne migratierecht) van kracht. Hierdoor worden in tegenstelling tot voorheen verblijfsvergunningen in een keer voor een periode van 5 jaar verleend. Men vergeet dan vaak dat men gedurende die vijf jaar aan de verleningsvoorwaarden, bijvoorbeeld inkomenseis, moet blijven voldoen. Als ergens gedurende de periode van vijf jaar er niet meer wordt voldaan aan een van de voorwaarden, dan kan de IND over gaan tot intrekking van de verblijfsvergunning.

Criminele antecedenten

Een ander veel voorkomende omstandigheid dat veelal leidt tot de intrekking van een verblijfsvergunning is in gevallen waar de vreemdeling criminele antecedenten heeft. Door aanscherping van de zogeheten openbare orde normen kan, onder omstandigheden, een enkele veroordeling  voor een misdrijf tot gevolg hebben dat tot intrekking van de verblijfsvergunning wordt overgegaan. Voor 1 juli 2012 was het niet mogelijk was om een verblijfsvergunning in te trekken indien de desbetreffende vreemdeling hier meer dan 20 jaar rechtmatig had verbleven. Echter op 1 juli 2012 is de wet gewijzigd in die zin dat ook na een rechtmatig verblijf van 20 jaar of meer er tot intrekking kan worden overgegaan indien er sprake is van (ernstige) criminele antecedenten.

Verplaatsing hoofdverblijf

Verplaatsing van het hoofdverblijf is ook een grond die door de IND vaak wordt gehanteerd om tot intrekking van de verblijfsvergunning over te gaan. Als bijvoorbeeld door uitschrijving uit de BRP de IND van oordeel is dat de vreemdeling zijn hoofdverblijf buiten Nederland heeft verplaatst, dan kan de IND er toe overgaan om de verblijfsvergunning in te trekken.

Neem vrijblijvend contact op

Heeft u te maken met de intrekking van uw verblijfsvergunning? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.