Bezwaar en (hoger) beroep

Bezwaar en beroep

Beslissingen van de IND zijn o.a. gebaseerd op de Vreemdelingenwet en de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Via deze laatste wet kunt u bezwaar maken tegen een dergelijke beslissing bij de instantie zelf. De instantie zal naar aanleiding van dat bezwaar de beslissing heroverwegen en uiteindelijk een beslissing op bezwaar nemen waarin uw bezwaar gegrond of ongegrond wordt verklaard. Tegen een beslissing van de IND kunt u meestal binnen vier weken bezwaar maken. Na de bezwaarfase is het mogelijk om beroep in te stellen bij de rechtbank.

Soms kunt u direct beroep instellen bij de rechtbank. Een onafhankelijke rechter moet dan beslissen of het besluit van de IND correct genomen is en niet in strijd is met de wet of internationale verdragen. Dit noemt men ook wel een rechtmatigheidstoets. De rechter oordeelt dus erg formeel en kijkt of de IND formeel de juiste regels heeft toegepast.

Hoger beroep

Wanneer de rechtbank het besluit niet in strijd met de wet of internationale verdragen vindt, wordt het beroep van de vreemdeling ongegrond verklaard en blijft het besluit van de IND in stand. Het is mogelijk om tegen deze uitspraak in hoger beroep te gaan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State kijkt dan of de rechtbank de juiste beslissing heeft genomen. Wanneer ook de Afdeling het eens is met het besluit van de IND dan is het mogelijk om binnen zes maanden na de uitspraak van de hoogste nationale rechter naar het Europese Hof voor de Rechten van de Mens te gaan. Deze instantie geeft dan een allerlaatste en definitief eindoordeel.

Het is alleen mogelijk om naar het Europese Hof te gaan, wanneer de zaak gaat om een mogelijke schending van een mensenrecht van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Als de rechtbank tot het oordeel komt dat het besluit wel in strijd is met de wet of verdragen, moet de IND een nieuw besluit nemen. Dit besluit moet met inachtneming van de uitspraak van de rechtbank genomen worden. De IND kan dan besluiten om in hoger beroep te gaan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Neem vrijblijvend contact op

Wilt u in bezwaar, beroep of hoger beroep tegen een besluit van de IND?  Neem dan contact met ons op.